• Home
  • /
  • Apie asociaciją

Apie asociaciją

1997m. įsteigta LDTA, savanoriška profesinė asmenų, savo darbe taikančių dailės terapijos metodus, visuomeninė organizacija, kuri rūpinasi dailės terapijos statusu ir plėtra, siekia sukurti bazę dailės terapeuto specialybės atsiradimui Lietuvoje. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, simbolika, atsiskaitomąją eurų sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės norminiais aktais bei įstatais.

Tikslai:

  • Įtvirtinti profesionalų požiūrį į dailės terapiją kaip naują paslaugos formą Lietuvoje ir siekti dailės terapijos taikymo kokybės, rūpintis mokymo bei profesinio tobulinimosi programomis, kelti dailės terapijos taikymo profesinį lygį ir inicijuoti profesinio tobulinimosi projektus;
  • taikant dailės terapijos metodus ir priemones, gerinti gyvenimo kokybę, kūrybiškai įtakoti žmonių, turinčių sveikatos sutrikimų ar negalių, savijautą ir saviraišką bei mažinti jų socialinę atskirtį, skatinti klientų komunikaciją, socializaciją, integraciją.

Uždaviniai:

  • Atsiliepiant į laiko poreikius bei visuomeninio gyvenimo pokyčius, tobulinti žmonių, turinčių sveikatos sutrikimų ir negalių, bendravimo su daile procesą, apimantį įvairias ugdymo, reabilitacijos, socializacijos, integracijos grandis, padidinti įvairių prevencinių programų efektyvumą.
  • Rūpintis specialistų, taikančių dailės terapiją, profesiniu rengimu ir kvalifikacijos tobulinimu;
  • Skatinti jaunųjų mokslininkų veiklą dailės terapijos metodų taikymo srityje;
  • Perimti naujausią kitų šalių dailės terapijos patirtį, ją įvertinti, adaptuoti ir pritaikyti praktikoje Lietuvoje;
  • Ginti šioje srityje dirbančių žmonių interesus ir teises;
  • Koordinuoti įvairių specialistų, taikančių dailės terapiją, veiklą Lietuvoje, rūpintis jų patirties sklaida.