Narystė

Stojantiems

Narystė. 

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – asmenys, dirbantys dailės terapijos srityje su žmonėmis, turinčiais sutrikimų ir negalių, keliantys kvalifikaciją dailės terapijos srityje; mokslininkai, tiriantys dailės terapijos problemas. Asociacijoje gali būti ne mažiau kaip trys asmenys.

Naujų narių priėmimo tvarka:

 • Stojantysis turi parašyti prašymą (laisva forma) bei motyvacinį laišką pirmininkės/o vardu ir išsiųsti el. adresu ldtaasociacija@gmail.com
 • Prašymas yra teikiamas Tarybai tvirtinimui. Per savaitę nuo prašymo pateikimo Taryba priima nutarimą dėl nario priėmimo/nepriėmimo ir pateikia jam atsakymą.
 • Jei atsakymas teigiamas, asmuo turi užpildyti lentelę (lentelę pildymui galite parsisiųsti čia – LDTA profesiniai reikalavimai nariams), kurioje yra apibrėžta informacija apie narystės formatą. Užpildytą lentelę ir tai patvirtinančius dokumentus asmuo siuncia el. adresu: ldttapastas@gmail.com.
 • Tuomet tarybos pirmininkė naujam asociacijos nariui el. paštu išsiunčia etikos kodeksą. Asmuo turi jį atsispausdinti, pasirašyti ir registruotu paštu išsiųsti pirmininkei el. paštu. Taip pat narys atsiunčia informaciją apie save, kuri bus įdėta į svetainės skiltį apie narius.
 • Naujas narys sumoka 20€ stojamąjį mokestį ir 30€ metinį mokestį (kasmetinis mokestis sumokamas iki gegužės 1d.).
 • Kas trys metai kiekvienas narys turi pateikti pažymas apie profesinį tobulėjimą.

 


 

Asociacijos narių teises ir pareigos

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – asmenys, dirbantys dailės terapijos srityje su

žmonėmis, turinčiais sutrikimų ir negalių, keliantys kvalifikaciją dailės terapijos srityje; mokslininkai, tiriantys dailės terapijos problemas. Asociacijoje gali būti ne mažiau kaip trys asmenys.

Nariai turi teisę:

 • Jungtis į nuolatines ir laikinas problemines sekcijas aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti
 • (tokių sekcijų kiekį, jų statusą nustato Taryba, atsižvelgdama į Asociacijos tikslus ir uždavinius);
 • dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniuose susirinkimuose;
 • rinkti ir būti išrinktams į Tarybą bei kitus Asociacijos valdymo bei struktūrinius organus;
 • teikti siūlymus dėl Asociacijos veiklos ir tikslų ir juos ginti;
 • gauti informaciją apie Asociacijos darbą;
 • tikėtis pagalbos, atliekant dailės terapijos tyrimus ir juos publikuojant;
 • būti kitų organizacijų ir kūrybinių sąjungų nariu;
 • atsisakyti narystės.

Asociacijos nariai privalo:

 • vadovautis LDTTA įstatais
 • dalyvauti Asociacijos veikloje
 • vykdyti Asociacijos valdymo organų įpareigojimus
 • mokėti nario mokestį kartą į metus grynais iždininkui arba pervedimu į Asociacijos sąskaitą.
 • Asmeniui, ypatingai nusipelniusiam Lietuvos dailės terapijai, Asociacijos susirinkimas gali suteikti Lietuvos dailės terapijos taikymo Asociacijos Garbės nario vardą.
 • Už žymią sistemingą materialinę paramą Asociacijos veiklai, Tarybos nutarimu gali būti suteiktas Lietuvos ugdomosios dailės terapijos Asociacijos Bičiulio – rėmėjo vardas.

Asociacijos narystė prarandama:

 • pareiškus norą išstoti ar faktiškai nutraukus ryšius;
 • pažeidus profesinės etikos normas
 • nemokant nario mokesčio

LDTA PROFESINIAI REIKALAVIMAI NARIAMS

Reikalavimai tikrajam nariui

Profesija / išsilavinimas 1.Dailės terapeutas. Kvalifikacija: a) Dailės terapijos magistro studijos
b) Profesijos pradininkas, Įgytos teisės ( žr. Dokumentas nr 2015/3)
2. Dailės terapijos metodų taikytojas. Savo profesinėje veikloje taiko dailės terapijos metodus
Asmeninė terapija (alternatyva –grupinė terapija) 80 val.
Grupinė terapija (alternatyva- asmeninė terapija) 160 val.
Supervizijų valandos
(alternatyva – intervizijos)
Minimaliai 6 val. per metus
Intervizijų val
(alternatyva – supervizijos)
Minimaliai 10 val. per metus
Dailės pagrindai Pažymėjimų ir/ar diplomų kopijos,patvirtinančios ne mažiau kaip 2 metų tobulinimąsi dailės srityje
Pastovus mokymasis 18-20 val. DT seminarų,
18-20 val. kitų krypčių ir metodų mokyklų seminarų

Reikalavimai asocijuotajam nariui

Profesija / išsilavinimas Dirba dailės terapeutu,
Savo profesinėje veikloje taiko dailės terapijos metodus
Asmeninė terapija (alternatyva –grupinė terapija) Nėra reikalavimo
Grupinė terapija (alternatyva- asmeninė terapija) Nėra reikalavimo
Supervizijų valandos
(alternatyva – intervizijos)
Minimaliai 6 val. per metus
Intervizijų val
(alternatyva – supervizijos)
Minimaliai 10 val. per metus
Dailės pagrindai Pažymėjimų ir/ar diplomų kopijos,patvirtinančios ne mažiau kaip 2 metų tobulinimąsi dailės srityje
Pastovus mokymasis 18-20 val. DT seminarų,
18-20 val. kitų krypčių ir metodų mokyklų seminarų

Reikalavimai garbės nariui – nėra.