Istorija

Teksto autorės Audronė Brazauskaitė, Aušra Šumakarienė

Lietuvos dailės terapijos asociacijos atsiradimo istorija

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, keičiantis valstybiniam požiūriui į specialiųjų poreikių žmones, reabilitacinėse, klinikinėse, specialaus ugdymo įstaigose buvo įkurtos meno studijos. Tai suaktyvino dailės terapijos taikymą, atsirado naujų jos taikymo sričių, į šį darbą įsitraukė dailininkai profesionalai A. Brazauskaitė , A.Dapkutė, A. Kaminskienė , A. Masiukaitė,  L. Serapinas, R. Užpelkytė, A. Urbanovičienė, ir kt. Vėliau į šią veiklą įsitraukė ir kitų specialybių atstovai: pedagogai, menotyrininkai, specialieji pedagogai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir kt.

1997 metais Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija LDTTA buvo įkurta  siekiant apjungti visų pirma su neįgaliaisiais dirbusius menininkus, tačiau kartu ir atsiliepiant į vis augančią dailės terapijos taikymo žinių paklausą. LDTTA sukūrimo pradžią prisimena steigiamojo komiteto iniciatorės dailės terapijos profesijos pradininkės dr.Audronė Brazauskaitė ir Aldona Dapkutė.

Audronė: „1995 m. pradėjau dirbti su neįgaliais  vaikais Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centre „Viltis“ dailės mokytoja. Mano pagrindinis motyvas buvo – kūrybinę dailės patirtį priartinti tiems, kas jos negali pasiimti – neįgaliems vaikams.  Sužinojusi, kad prof. Albertas Piličiauskas renka menininkus, dirbančius šioje srityje, nes atkūrus nepriklausomą Lietuvą, ši veikla buvo visiškai nauja, įstojau į Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar LEU) Meninio ugdymo katedroje įsteigtą neįgaliųjų meninio ugdymo doktorantūrą. Prof. A.Piličiausko iniciatyva buvo pradėtos organizuoti pirmosios meninio neįgaliųjų ugdymo konferencijos Lietuvoje, kuriose pradėjo skleistis ir buvo pristatomos menų terapijos idėjos. Vienos tokios konferencijos metu profesorius mums- naujiesiems doktorantams- pasiūlė steigti menų terapijų (dailės ir muzikos) asociacijas. Tai mums buvo labai netikėta ir didelė atsakomybė, nežinojome nuo ko pradėti, ką daryti… Jis mus padrąsino, atsiuntė įstatų pavyzdžius ir kt….Tuo metu daugeliu klausimų konsultuodavausi su psichoterapeute dr. Rasa Bieliauskaite. Jos paklausiau ir gavau patarimą dėl naujos asociacijos pavadinimo formuluotės -tol, kol neatsiras dailės terapijos profesija ir specialistų rengimo bazė, naudoti pavadinime žodį „taikymo“ t.y.- Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija – po to pakeisime, taip ir buvo… R.Bieliauskaitė  tuomet nurodė man susirasti menotyrininkę Aldoną Dapkutę, kuri labai gilinasi dailės terapijos srity. Su Aldona susitikome kavinėje Užupy. Papasakojau jai situaciją, paprašiau tapti asociacijos pirmininke ir ji sutiko… 1997 m. sausį buvo pateikti visi reikalingi dokumentai LR teisingumo ministerijai ir įsteigta Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija.“-pasakoja Audra Brazauskaitė.

Aldona: „Tik įsteigus asociaciją, buvau atsakinga už asociacijos vidinius reikalus ir atstovavimą įvairiose institucijose. Man buvo svarbus  narių tarpusavio bendravimas,  informacijos sklaida, nes nebuvo interneto, straipsnių, knygų. Su A.Brazauskaite parašėm projektą ir gavom finansavimą T.Dalley knygai ,,Dailė kaip terapija“. Buvom surengę savo klientų darbų parodą. Svarbiausia, kad dalinomis patirtimi tarpusavy – rengėm seminarus , kuriuose tarpusavyje dalinomės patirtimi, Kartu su Audra Brazauskaite, organizavom  psichologinio pasirengimo programą, kuri mums, kaip baigusioms dailę, buvo labai svarbi. „ pasakoja Aldona Dapkutė.

Profesijos auginimo kelias

LDTTA nariais tapo skirtingų profesijų praktikai- dailės pedagogai, psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, taikydami savo darbe dailės terapijos metodus plėtė šią patirtį dailės pedagogikos, psichologijos, psichiatrijos, socialinio darbo, pedagogikos, ir specialaus ugdymo srityse. Atitinkamai šiose srityse ir plėtojosi dailės terapija mūsų šalyje. A.Brazauskaitės dėka asociacija rado užsienio partnerius, užmezgė ryšius su universitetais, kurie ruošia dailės terapeutus D.Britanijoje, JAV. Ypač glaudžiai bendradarbiauta su Hertfordshyro, Roehampton Universitetais Londone, Adlerio psichologijos aukštąja mokykla Čikagoje, Peterburgo Dailės terapijos asociacija, Čekijos respublikos specialistais.

Pirmieji ir daugiausiai prisidėję siekiant dailės terapeuto profesijos susiformavimo Lietuvoje buvo dėstytojai dr. Janek Dubowski, dr. Jonathan Inserrow iš Roehampton universiteto (Londonas) ir Philippa Brown iš Hartfordšyro universiteto (Londonas). Siekiant dailės terapijos akademinio lygmens Lietuvoje, LDTTA bendradarbiavo su Vilniaus Universitetu, Lietuvos edukologijos Universitetu (buvusiu Vilniaus pedagoginiu universitetu). LDTTA nariai išklausė virš 700 akademinių valandų bendrai suorganizuotų dailės terapijos pagrindų mokymų. Neturintys psichologinio pasirengimo, turėjo galimybę išklausyti apie 250 ak.valandų trukusius psichologinių žinių mokymus. Detalus LDTTA kvalifikacinių seminarų nuo 1998 m. iki 2012 m. sąrašas yra straipsnio pabaigoje.

LDTTA veiklos pradžioje dailės terapijos srities knygų lietuvių kalba visai nebuvo. Todėl 2004 LDTTA iniciatyva buvo susisiekta su Routledge leidykla dėl galimybės versti į lietuvių kalbą ir išleisti knygą „Art as Therapy. An introduction to use of art as a therapeutic technique. edited by Tessa Dalley“ . Buvo parašyta paraiška ir gautas finansavimas knygos leidybai iš LR kultūros ir sporto rėmimo fondo. Knygą išleido leidykla Apostrofa, lietuvišku pavadinimu „Dailė kaip terapija, dailės taikymo gydymui įvadas„. Knyga aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos rekomenduota, pratarmę lietuviškam leidiniui parašė sudarytoja Tessa Dalley. Leidinys papildytas straipsiu „Dailės terapija Lietuvoje šiandien“, aut. A.Brazauskaite, A.Dapkutė.

Labai svarbu buvo pristatyti dailės terapijos situaciją pasaulio dailės terapeutų bendruomenei. 2001 m. LDTTA tapo „International Networking Group of Art Therapists“ narė; 2003 m. Publikacija: Brazauskaitė A., Dapkutė A. Art Therapy in Lithuania: history, problems, prospects // International Networking Group Of ArtTherapists, Volume 15, Number 2, September 2003; 2004 m.pristatytas stendinis pranešimas „Dailės terapija Lietuvoje“ ECARTE (The European Consortium for Arts Therapies Education) konferencijoje, Rethymno, Kreta; 2011 m. Pristatyta Lietuvos dailės terapija   DVD „Art Therapy-A Universal Language for Healing“ Judit A.Rubin, Ph.D., ATR-BC , Expressive Media, Inc.

Siekiant pristatyti dailės terapiją visuomenei, 2005 m.  LR Seime įvyko LDTTA bei  Lietuvos muzikos terapijos asociacijos inicijuota apskritojo stalo diskusija dėl meno terapijos taikymo, dirbant su vaikais ir jaunimu. Šioje diskusijoje aptariant dailės terapiją Lietuvoje, kalbėta apie vis augantį visuomenės ir praktikų domėjimąsi dailės terapija, jos taikytojų profesionalumo stoką, universitetinės specialistų rengimo programos poreikį. Šio ir po jo sekusių pokalbių dėka, kartu konsultuojantis ir su D.Britanijos ekspertais  buvo apibrėžtos dailės ir kitų meno sričių terapeutų profesijos, nustatyti reikalavimai specialistų kvalifikacijai, profesijos pradininkų statuso įgjimo kriterijai.

Taip pat, siekiant profesijos įteisinimo bei universitetinių mokymo programų parengimo valtybiniu lygiu nuo 2009 m. prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos veikė tarpžinybinė darbo grupė, kurioje dalyvavo įvairių ministerijų, universitetų, LDTTA ir LMTA profesinių asociacijų atstovai. LDTTA šioje grupėje aktyviai atstovavo R.Lukošaitytė ir A.Brazauskaitė. Šios grupės darbo rezultatas- paruoštas menų terapeuto profesinės veiklos aprašo projektas, kvalifikaciniai reikalavimai specialistams, specialistų profesinio rengimo gairės, profesijos pradininko statuso suteikimo tvarka, menų terapijos paslaugų poreikio tyrimas.

Įveikus visus šiuos begalinių pastangų, neatygintino darbo ir pasišventimo reikalavusius uždavinius, 2014 m. spalio 30 d. LR SAM buvo pasirašytas ministro įsakymas dėl profesinių kvalifikacinių reikalavimų meno terapeutui patvirtinimo . Dailės terapijos profesija pagaliau buvo oficialiai įteisinta.

2010 – 2012 m. LDTTA įgaliotos atstovės A.Brazauskaitė ir R.Lukošaitytė dalyvavo rengiant antrosios pakopos programą DAILĖS TERAPIJA (VDA KDF-LSMU). 2013 m. rugsėjį pirmoji jungtinė LSMU ir VDA dailės terapijos magistrantūros studijų programa pradėjo veikti. Nuo 2017 m. ši studijų programa yra pilnateisė ECARTE (European Consorcium for Arts Therapies education) narė.  LDTTA yra LSMU VDA Dailės terapija magistro programos socalinis partneris.

Iki 2013 m. buvo nuolat konsultuojamasi su kolegomis dr.J. Dubowski , J. Isserow ir P.Brown dėl naujos profesijos – dailės terapijos įsitvirtinimo Lietuvoje, remiantis kolegų iš JK patirtimi. Buvo apibrėžtas profesijos pradininko statusas, iškelti ir LDTTA visuotiniame susirinkime patvirtinti kvalifikaciniai reikalavimai (LDTTA, Dokumentas, DAILĖS TERAPEUTAS – PROFESIJOS PRADININKAS-ĮGYTOS TEISĖS Dailės terapeuto- profesijos pradininko statuso kriterijų paketas)įvertinta LDTTA narių kvalifikacija iki 2016 m.

2016 m. vienuolikai LDTA narių, atitikusių anksčiau minėto dokumento kriterijus, buvo suteiktas dailės terapeuto profesijos pradininko Lietuvoje statusas už nuopelnus vystant ir plečiant dailės terapiją mūsų šalyje bei prisidėjus prie dailės terapijos specialybės sklaidos ir  įteisinimo: Jelena Bachlina, Audronė Brazauskaitė,  Aldona Dapkutė,  Dovilė  Jankauskienė,  Sigita Kupčiūnienė,  Sigita Lesinskienė, Rūta Lukošaiytė,  Loreta Mažeikaitė, Ligita Skukauskaitė, Aušra Šūmakarienė, Irma Žemaitienė.  Tarp jų ypač nusipelniusios buvusios pirmininkės Aldona Dapkutė, Audra Brazauskaitė, Rūta Lukošaitytė, Dovilė Jankauskienė.

Europos bendraminčių apsupty

Jau minėta, kad nuo pat LDTTA įsteigimo pradžios, buvo stengtasi ieškoti ir bendradarbiauti su kitų šalių dailės terapeutais, ypač tų šalių, kuriose ši profesija yra įteisinta. Nuo 2013 m. LDTTA dalyvauja NEAT – Network European Art Therapy (Europinis dailės terapijos tinklas) veikloje.

Idėja apie NEAT sukūrimą gimė ECARTE konferencijoje 2011 m Lukoje (Italija). Čia buvo suburta pirminė darbo grupė. Kadangi šioje konferencijoje dalyvavo dr.Audronė Brazauskaitė, ji tapo Lietuvos atstovė šioje grupėje. NEAT apibrėžti tikslai – koordinuoti dailės terapijos profesijos ir paslaugų standartą Europoje, įkurti Europos dailės terapijos federaciją, įtakoti ir koordinuoti dailės terapijos mokymo programų pagrindą skirtingose Eu šalyse- bendruosius reikalavimus, paslaugų priežiūros standartą, kokios kvalifikacijos specialistą vadiname dailės terapeutu, mokslinė, praktinė sklaida ir kt. NEAT susirinkimai vyko: 2013 m ECARTE konferencijoje Pažyžiuje (Pranc), dalyvavo A.Brazauskaitė; 2014 m Florencijoje (Italija), dalyvavo A.Brazauskaitė.

Šiame susirinkime sudarytos darbo grupės NEATveiklai koordinuoti; 2015 m. vyko Gadbjerg/Danijoje. LDTTA atstovės buvo A.Brazauskaitė ir D.Jankauskienė. A.Brazauskaitė ir D.Jankauskienė priklausė darbo grupei, kuri dirbo dėl Europinės dailės terapijos federacijos istatų kūrimo; 2016 m 05 mėn. NEAT susirinkimas vyko Atėnuose (Graikijoje), dalyvao LDTTA atstovė Laura Baltaitytė; 2017 Liuxemburge, dalyvao A.Brazauskaitė. Nuo 2017 m. LDTA atstovės NEAT yra A.Šumakarienė, L.Baltaitytė, A.Brazauskaitė; 2018 Briuselyje dalyvavo A.Šūmakarienė, D.Jankauskienė. Šis susirinkimas buvo skirtas EFAT (European Federation of Art Therapy) –  Europos dailės terapijos federacijos įregistravimui šiais metais. LDTA ir kai kurie jos nariai tapo finansiniais rėmėjais EFAT formalaus įteisinimo procese. LDTA taps tikrąja EFAT nare. Apie EFAT skaityti daugiau:  http://www.arttherapyfederation.eu/.


Apibendrinimas, pasiekti tikslai, perspektyvos

2017 m. asociacijos pavadinimas iš LIETUVOS DAILĖS TERAPIJOS TAIKYMO ASOCIACIJA (LDTTA) pakeistas į LIETUVOS DAILĖS TERAPIJOS ASOCIACIJA (LDTA). Tai reiškia, kad prieš 20 metų – 1997 metais asociacijos iškelti tiklslai – skleisti dailės terapijos idėją, megzti kontaktus su užsienio partneriais, inicijuoti ir dalyvauti kuriant teisinę dailės terapijos profesijos bazę, siekti, kad Lietuvoje atsirastų dailės terapeutų universitetinė rengimo programa, kad būtų įteisinta profesija valstybės mastu – pasiekti. Dabar LDTA kelia sau naujus tikslus- būnant pilnateise EFAT nare, plėsti dailės terapijos profesijos identitetą mūsų šalyje, bendradarbiauti, rengiant profesinių mainų programas, dar labiau didinti dailės terapeuto profesinius standartus Lietuvoje, rūpintis profesine priežiūra, supervizijomis.

LDTTA kvalifikaciniai seminarai nuo 1998 m. iki 2012 m.

 • 1998–2001 m. buvo vykdoma psichologinio pasirengimo programa (partneriai Vilniaus universitetas, Respublikinės universitetinės ligoninės vaiko raidos centras).
 • 2001–2005 m. vyko dailės terapijos seminarai (partneriai Roehempton universitetas, Hertfordšyro universitetas, D. Britanija, Adlerio psichologijos aukštoji mokykla, JAV);
 • 2001, 2003 m. vyko dailės terapijos seminarai (partnerė Peterburgo meno terapijos asociacija, Rusija);
 • 2006–2008 m. vyko dailės terapijos vasaros mokyklos (partneriai Roehampton universitetas, Hertfordšyro universitetas, D. Britanija, Lietuvos edukologijos universitetas (buvęs Vilniaus pedagoginis universitetas).

Iš viso LDTTA nariai išklausė apie 700 akademinių val. dailės terapijos pagrindų mokymų:

 • 1998- 2001 m. parengta ir įgyvendinama ,,Psichologinio pasirengimo programa”(222 ak . val. programa LDTTA, LUMTA nariams , aprobuota Ekspertų komisijos LPKI). Paskaitas skaitė Lietuvos specialistai. partneriai VU, RUL , ŠU
 • 1999 dailės terapijos praktiniai užsiėmimai.Dėst. psichologė/psichoterapeutė M. Trakumaitė. 12 val.
 • 1999 m. dailės terapijos pradžiamokslis adlerietiškai (pagal Norma Lou Mc Abee). Dėst. L. Lisauskienė. 12 val.
 • 2000 m. Dramos ir judesio terapijos programa.Dėst dr. Matulaitė- Horwood. /14 val.
 • 2001  Įvadas į šokio ir judesio terapiją. Dėst. Dr. A. Matulaitė-Horwood. /8 val.
 • 2001 m. Dailės terapija autistiškiems ir mokymosi sutrikimų turintiems vaikams.  dr. J.K. Dubowski (Hertfordšyro Universitetas, D. Britanija). 18 val.
 • Dailės terapija. Taikymo įvairovė. Vad. dr. A. Kopytin ( St. Peterburgo Art terapijos asociacija, Rusija). 18 val. /m.
 • 2002-2003 m. pasirašyta sutartis su Pedagogų profesinės raidos centru (PPRC) ir LDTTA rengė kvalifikacijos tobulinimo seminarus dailės mokytojams pristatydami dailės terapijos galimybes mokykloje.
 • 2002 m. PPRC ir LDTTA teorinio praktinio seminaro „Dailės terapijos įvadas”. Lektorės A.Brazauskaitė ir A.Dapkutė.
 • 2003 m.dailės terapija žmonėms su proto negalia ir psichikos sutrikimais. J.K. Dubowski (Surrey Roehampton Universitetas, D. Britanija).14 val.
 • 2003 m. Piešinys –raktas į pasąmonę (pagal K. G. Jungo analitinę psichologiją). Vad. R. Lukošaitytė, Vilniaus m. Psichikos sveikatos centras ir LDTTA). 12 val./
 • 2004 m.Dailės terapinis aspektas. Vad. Dr. A. Brazauskaitė (Vilnius). 3 val.
 • 2004 m. Priklausomybių ligų reabilitacija, meno terapijos taikymas. Vad. R. Alekna ir E. Rivera. 6 val.
 • 2005 m. Dailės terapija priklausomybių ligoniams. Vad. A. I. Kopytin (psichiatras-psichoterapeutas, medicinos mokslų daktaras, St. Peterburgo Art terapijos asociacijos pirmininkas). 20 val.
 • 2005 m. spalis; seminaras ,,Kūnas ir molis dailės terapijoje”, vadovės Jitka Geringova ir Andrea Losmanova, Čekija.18 val
 • 2006 m. teorinis praktinis seminaras „Daug dailės terapijos veidų: Perspektyvos tarptautiniame kontekste“, dr Nancy Slater, Adlerio psichologijos aukštąja m-la Čikagoje JAV, 12 val.,
 • 2006 m. Pavasarinė dailės terapijos mokykla”, vadovas: dr. Janek K. Dubowski, kvalifikuotas Dailės Terapeutas ir psichoterapeutas, Universityof Surrey Roehampton, UK.40 val.
 • 2007 m. dailės terapijos seminaras „Baziniai įgūdžiai dirbant su emocijomis: patyriminė grupė“, VPU ir Roehampton University, vad dr.J.K.Dubowski 16 val
 • 2007 m. “Vasaros dailės terapijos mla”, vadovas: dr. Janek K. Dubowski, kvalifikuotas Dailės Terapeutas ir psichoterapeutas, Jonathan Isserow, University of Surrey Roehampton, Philippa Brown, Hertfordšyro Universitetas UK.40 val.
 • 2008 m. Vasaros dailės terapijos mla, vadovas: dr. Janek K. Dubowski, kvalifikuotas Dailės Terapeutas ir psichoterapeutas, Jonathan Isserow, University of Surrey Roehampton, Philippa Brown, Hertfordšyro Universitetas, Londonas. 40val.
 • 2009 04 m. Dailės terapija psichosocialinės reabilitacijos, prevencinės veiklos, ugdymo srityse, J.Isserow, University of Surrey Roehampton, UK, 30 val
 • 2009 m. Menas kaip gydymas ir menas kaip terapija: amerikietiškas apibrėžimas, Simone Alter Muri (JAV), 12 val.
 • 04 SIMBOLIAI KAIP PASĄMONĖS KALBA:dailės terapija ir analitinė psichologija, J.ISSEROW, University of Surrey Roehampton, UK 16 val
 • 2009 m.“Menų terapijos seminaras“ , dr.doc. Kristine Martinsone , Rygos Stradina Universitetas, 8 val.
 • 2011 Dailės terapijos grupinės supervizijos, 24 supervizoriai Jonathan Isserow (Roehampton universitetas), Phillipa Brown (Hertfordshyro universitetas), D.Britanija.
 • 2012 m. Dailės terapija ir pyktis: darbas su stipriais jausmais, 24 val., Dr. Marian Liebamn, UK

Teksto autorės Audronė Brazauskaitė, Aušra Šumakarienė